RECIPE

Instant coffee & Nuts with Condensed milk
กาแฟสำเร็จรูป ถั่ว และนมข้น

Dissolve coffee in hotwater(each 1tbsp) and mix it with Moco-Moco.

ใส่กาแฟสำเร็จรูปที่ละลายด้วยน้ำร้อน และถั่ว (อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ)
ตกแต่งด้วยนมข้นตามความต้องการ