RECIPE

Chocolate orange
ช็อกโกแลตส้ม

Add orange marmalade and mix 4-5 times.
Sprinkle powdered sugar and decorate mint.

ใส่แยมผิวส้ม และผสมให้เข้ากัน 4-5 ครั้ง
โรยผงน้ำตาล และตกแต่งด้วยใบมินท์